Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest:

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, NIP 675-11-57-834, REGON: 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS: 0000058058, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.372.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) działająca: (i) w imieniu własnym oraz (ii) jako lider konsorcjum („Konsorcjum”) w składzie: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie („Lider Konsorcjum”) oraz ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenie Instytut Kościuszki, Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie („Członkowie Konsorcjum”) działająca w imieniu Członków Konsorcjum będących razem z Liderem Konsorcjum – na podstawie § 6 ust. 1 pkt (7) Umowy Konsorcjum z dnia 13.12.2019 roku – współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4)

 

adres korespondencyjny: ul. Podole 60, 30-394 Kraków

e-mail: biuro@kpt.krakow.pl

telefon: 12 640 19 40

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Na podstawie niniejszej polityki prywatności przetwarzamy dane osobowe pozyskane w związku z wykonywaniem przez Konsorcjum przedsięwzięcia w ramach Programu Ministra Rozwoju na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0” („Program”) pod nazwą: „Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego – DIH KPT”.

W powyższym zakresie przetwarzamy dane osobowe w celu informowania o ofercie naszych usług i warunkach ich świadczenia, jak również do prowadzenia profili i fanpage w mediach społecznościowych, przesyłania newslettera, przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji (dalej łącznie powyższe: „informowanie o naszej działalności”).

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od okoliczności możemy przetwarzać w konkretnych przypadkach następujące kategorie danych osobowych uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • data urodzenia,
 • pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko,
 • tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy,
 • numer PESEL,
 • rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • numer NIP i REGON,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane kontaktowe,
 • nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub jednostki organizacyjnej,
 • inne dane służące do informowania o działalności (z poszanowaniem prawa i wolności osób, które dotyczące dane osobowe).

 

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

W związku z informowaniem o naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i  jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będziemy prowadzić komunikację w celu informowania o naszej działalności.

Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę prawną.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji. Mogą być jednak przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla dostosowania zawartości komunikacji do preferencji adresata, przesyłania przypomnień i spersonalizowanych ofert w oparciu o historię używania naszego serwisu oraz informacje przesłane do osób, których dotyczą dane. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą co do zasady przechowywane w Polsce lub w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (w tym w Stanach Zjednoczonych, jeśli odbiorca jest certyfikowany w ramach programu Tarczy Prywatności), lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska)̨.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy:

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne do informowania o naszej działalności, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe także innym podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z działalnością naszych organizacji. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Reorganizacje i podmioty powiązane:

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub przeniesienia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

 

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo:

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

 

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

 Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: dih@kpt.krakow.pl.

 

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., a także przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.,
p. Katarzyną Widłak, e-mail: iod@kpt.krakow.pl.

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

 Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

 Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

Kontynuując wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Zobacz więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close